Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urszula Konera działający pod firmą
Zakład Instalacyjno-Usługowy Konera z siedzibą w Bydgoszczy,


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży, zlecenia,
gwarancji, rękojmi na podstawie art 6 ust. 1 lit.: b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO),


3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą biuro księgowe, organy władzy publicznej lub
lokalnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także organy podatkowe i kontrahenci
administratora w celu należytego wykonania umowy.


4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania tj. wykonania usługi prawnej, w terminie zgodnym z przepisami ustawy o podatku
VAT, ordynacji podatkowej oraz innych przepisów obowiązujących w trakcie pobrania danych.


5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Prawa te nie są jednak bezwzględne, a ich ograniczenia wynikają z przepisów RODO oraz
innych obowiązujących aktów prawa,


6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych
osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r., a także ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018 r. ze zm.),


7) padanie danych osobowych jest fakultatywne, a brak podania danych osobowych będzie skutkował
uniemożliwieniem wykonania umowy.


8) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach
trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,


9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji
wobec danych osobowych, w tym o profilowania.